متن آهنگ یوسف زمانی چشم نظر

ﻫﺮﭼﻴﻢ ﺑﺪ ﻛﻨﻪ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻫﺎم


ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻰ اﻳﻦ ﻏﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻴﺎن


ﺗﻮ ﺑﺮام ﺷﺪی ﻳﻪ ﺣﺲ ﻣﺎوراﻳﻰ


ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﻳﻪ ﭘﺎﻟﺲ ﻣﻨﻔﻰ ﻧﻪ ﻧﺪاری


اﻳﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﻈﺮو ﺑﻨﺪاز دور ﮔﺮدﻧﺖ


ﻧﻤﻴﺬارم ﮔﻞ ﮔﻠﺪوﻧﻤﻮ ﺑﭽﻴﻨﻨﺶ


ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻧﻮر ﻣﻴﺸﻢ آب ﻣﻴﺸﻢ واﺳﻪ ﮔﻠﻢ


ﻳﻪ دوﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازت ﻧﺪارم ﮔﻞ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ


ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻓﻘﻄ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻳﻪ دوﺳﺘﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ


وﻟﻰ ﺷﺪی ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺪی ﺑﺎﻟﻮ ﭘﺮم ﻧﻤﻴﺪوﻧﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﻣﻦ ﺑﻮدی

https://musicdel.ir/single-tracks/310117/

آهنگ جدید گروه آکورد به نام «من از خدامه»

آهنگ جدید محمدرضا شجریان به نام «به گرد دل همی گردی چه خواهی کرد»

آهنگ جدید آرمین زارعی به نام «رفت»

آهنگ جدید یوسف زمانی به نام «چشم نظر»

آهنگ جدید هوروش بند به نام «هیچی مثل بودن تو حالمو خوب نمیکنه»

یوسف زمانی
مشخصات
آخرین جستجو ها