متن آهنگ گروه آکورد من از خدامه

ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻳﺎدﺗﻢ ﻳﻬﻮ زﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻰ اﻳﻦ ﺣﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺧﻮد ﻋﺸﻘﻪ ﻳﻌﻨﻰ


ﺗﻮ ﺳﻠﻴﻘﻪ ی ﻣﻨﻰ ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻰ ﻧﮕﻮ ﭼﺸﻢ ﺑﮕﻮ ﻧﻘﺎﺷﻰ


ﭼﺠﻮری ﻣﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ


ﻣﻦ از ﺧﺪاﻣﻪ ﺑﻤﻮﻧﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻧﮕﻰ ﺑﻬﻢ ﺧﺪاﻓﻆ


دﻟﺸﻮ ﻧﺪارم دﻟﻢ ازت ﺟﺪا ﺷﻪ ﺑﺬار ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ


واﺳﻪ دﻳﺪﻧﻢ ﻫﺮوﻗﺖ ﻣﻴﺎی ﺣﺮﻓﻢ زﻳﺎده وﻗﺖ ﻛﻢ ﻣﻴﺎد


ﺗﻮرو ﺑﺪﺟﻮری ﻗﻠﺒﻢ ﻣﻴﺨﻮاد ﺑﺖ دﻟﮕﺮﻣﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﻓﻢ ﺑﻴﺎد


ﻣﻴﮕﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻴﮕﻢ واﺳﻪ ﻣﻦ


ﺣﺘﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ دل ﻣﻦ وﺻﻠﻰ ﺗﻮرو دوﺳﺖ دارم ﺑﺸﻪ ﻫﺮﭼﻰ


ﻣﻦ از ﺧﺪاﻣﻪ ﺑﻤﻮﻧﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻧﮕﻰ ﺑﻬﻢ ﺧﺪاﻓﻆ


دﻟﺸﻮ ﻧﺪارم دﻟﻢ ازت ﺟﺪا ﺷﻪ ﺑﺬار ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ


 آهنگ جدید گروه آکورد به نام من از خدامه»

آهنگ جدید گروه آکورد به نام «من از خدامه»

آهنگ جدید محمدرضا شجریان به نام «به گرد دل همی گردی چه خواهی کرد»

آهنگ جدید آرمین زارعی به نام «رفت»

آهنگ جدید یوسف زمانی به نام «چشم نظر»

آهنگ جدید هوروش بند به نام «هیچی مثل بودن تو حالمو خوب نمیکنه»

ﻫﻤﻴﺸﻪ ,آکورد ,گروه ,گروه آکورد ,جدید گروه ,ﺧﺪاﻣﻪ ﺑﻤﻮﻧﻰ ,ﺧﺪاﻓﻆدﻟﺸﻮ ﻧﺪارم
مشخصات
آخرین جستجو ها