متن آهنگ به گرد دل همی گردی چه خواهی کرد محمدرضا شجریان


به گرد دل همـی گردی چه خواهـی کرد میدانـــم

به گرد دل همی گــردی چه خواهی کرد میدانم

چه خواهی کرد دل را؟؟ خون رُخ را زرد میدانم

یکی بازی برآوردی که رُخت دل هَمــی بُــردی

یکی بازی برآوردی که رُخت دل همی بُردی

چه خواهـی بعد از این بازی؟؟ دِگـــر آورد میدانــم

به حق اشک گرم من به حق آه سرد من

به حق اشک گرم من به حق آه سرد من

که گرمـــم پرس چون بینـی که گرم از سرد میدانـم

مَرا دل سوزد و سینه تو را دامن در این فرق است

مَـــرا دل سوزد و سینه تو را دامن در این فرق است

که سوز از سوز و دود از دود و درد از درد میدانم

به دل گویم که چون مردان صــبوری کن صــبوری کن

به دل گویم که چون مردان صبوری کن صبوری کن

دلـم گوید نه مردم نِی زن گَر از غــم

زِ زن تا مرد میدانــم زِ زن تا مرد میدانــم

دِلا چون گرد برخیزی زِ هـر بادی

دلا چون گـرد برخیزی زِ هـر بادی

نمیگفتی که از مردی برآوردن زِ دریا گرد میدانــم

برآوردن زِ دریا گرد میدانــم برآوردن ز دریا گرد میدانــم

آهنگ جدید محمدرضا شجریان به نام به گرد دل همی گردی چه خواهی کرد»

آهنگ جدید گروه آکورد به نام «من از خدامه»

آهنگ جدید محمدرضا شجریان به نام «به گرد دل همی گردی چه خواهی کرد»

آهنگ جدید آرمین زارعی به نام «رفت»

آهنگ جدید یوسف زمانی به نام «چشم نظر»

آهنگ جدید هوروش بند به نام «هیچی مثل بودن تو حالمو خوب نمیکنه»

خواهی ,گردی ,دریا ,محمدرضا ,خواهی کرد» ,محمدرضا شجریان ,جدید محمدرضا ,بازی برآوردی ,جدید محمدرضا شجریان
مشخصات
آخرین جستجو ها